پیش غذای عربی تهیه شده از بادنجان، رب انارريا، ارده و سبزیجات معطر