بادنجان شکم پر با خوراک گوشت، طعم دار شده با ادویه عربی