ماست چکیده ترکیب شده با بادنجان کبابی، کشمش، گردو، زرشک و سبزیجات معطر