کباب کوبیده ایست که پس ار پخت اولیه در نان کره ای پیچیده شده و در تنور برشته می شود