جوجه کباب زعفرانی اصیل ایرانی که بنا به درخواست شما با سینه یا فیله مرغ تهیه می شود