کباب رول تشکیل شده از فیله گوساله و سینه مرغ زعفرانی