کاهو، پنیر پارمسان، کروتان، سینه مرغ گریل شده و سس سزار