کباب رول فیله مرغ زعفرانی پر شده با مغز گردو و زرشک