نوعی کباب کوبیده عربی که به صورت لقمه ای در پرده چربی رول شده است